social security social security
social security social security
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
social security

สิทธิประกันสังคม

social security

สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันในประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน ถือเป็นก้าวแรกของกองทุนประกันสังคมไทยที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน สิทธิประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ เพื่อให้สมาชิกได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง และเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างทุกเดือน

ประกังสังคม

ขอบคุณรูปภาพจาก pexels

ในปี 2564 ทั่วโลกเจอศึกหนักจากโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด 19 นั้นมาพร้อมกับการระบาดที่เร็วและพบผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก ทำให้กองทุนประกันสังคมได้ตระหนักและต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเพื่อเยียวยาลูกจ้างที่ว่างงานให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ช่องทางเยียวยาจากสิทธิประกันสังคมช่วงโควิด

เยียวยาประกันสังคม

ประกันสังคทจ่ายชดเชยราได้ 50% ให้ ม.33 ในกรณีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมารตการรัฐ ในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยจะแบ่งเงินเยียวยาเป็น 2 แบบคือนอกจากลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาทจากรัฐแล้วประกันสังคมยังชดเชยได้ 50% ที่มาจากประกันสังคม สล็อตออนไลน์

1) สำหรับเงินเยียวยา 2,500 บาทนั้นสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของผู้ประกันตนตามาตรา 33 อยู่แล้ว ส่วนช่องทางการรับเงินก้อนนี้ ลูกจ้างสามารถเช็คสิทธิให้ทำบัญชีพร้อมเพย์ โดยผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

2) เงินชดเชยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ กิจการที่รัฐสั่งปิด ลูกจ้างที่เข้าข่ายนี้ก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมโดยตรง เงินจะถูกโอนผ่านบัญชีเงินเดือนขิงลูกจ้างโดยตรง

 

ประกันสังคมช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 800 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรียกว่า เงินสงเคราะห์บุตร โดยทางกองทุนประกันสังคมจะมอบเงินนี้ให้เด็กโดยเด็ก 1 คนจะได้รับตั้งแต่เดือนที่เกิด ไปจนถึงอายุครบ 6 ปี เดือนละ 600 บาท แต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน 64 จะได้รับ 800 บาท ผู้ประกันตน 1 คนต่อบุตรตามกฎหมาย ไม่เกิน 3 คน ท่านสามรถติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้เพื่อใช้สิทธิประกันสังคมได้ จำนวนที่ได้รับต่อปี รวมคือ 3200 บาท

3) ประกันสังคมช่วยลดค่าคลอด 15,000 บาท

ลูกจ้างที่คลอดในปี 2564 นี้จะได้รับค่าคลอดจากสิทธิประกันสังคม เป็นจำนวน 15,000 บาท เป็นเวลา 90 วัน จะได้เฉพาะผู้ประกันตนหญิงที่หยุดงานเท่านั้นผู้ประกันตนชายไม่สามารถเบิกเงินจำนวนนี้ได้

4) ประกันสังคมช่วยฝากครรภ์ 1,500 บาท

ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์เพื่อเช็คและตรวจสอบความแข็งแรงของเด็กในครรภ์ได้ตามสิทธิประกันสังคม ค่าฝากครรภ์เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 1,500 บาทตลอดอายุครรภ์ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสารรับรองแพทย์และใบเสร็จยืนยันการฝากครรภ์ ได้ดังนี้

  1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 500 บาท
  2. อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท
  3. อายุครรภ์ 20 - 28 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท
  4. อายุครรภ์ 28 - 32 สัปดาห์ จ่ายงไม่เกิน 200 บาท
  5. อายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายไม่เกิน 200 บาท

5) ลดเงินสมทบ 3 เดือน

ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันตนทั้งมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือ 3% และมาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท

6) ถูกเลิกจ้างประกันสังคมจะจ่ายเท่าไหร่

ในกรณีที่ถูกลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือนสูงสุด แต่แตกต่างจากการว่างงาน คือจะได้รับชดเชยต่อปีสูงสุด 45,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 

กรณีที่ผู้ประกันถึงแก่กรรมอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนแล้วนั้นผู้ประกันจงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำก่อการร้ายประโยชน์ในการทดแทนค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดงานศพ

สิทธิประกันสังคมของชาวต่างด้าว  

            สิทธิประกันสังคยังรับรองบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าชาวต่างด้าว และสิทธิของคนต่างด้าวมีความแตกต่างกับสิทธิประกันสังคมของคนไทยทั่วไป

การยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว 

ท่านสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยท่านจะต้องมีหลักฐานการทำงานภายใน 30 วัน ในกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมให้ท่านทำการยื่นที่ สปส.1-01  เมื่อนายจ้างต้องการจ่ายเงินประกันสังคมภายใน 15 ของเดือนถัดไป

สิทธิสำหรับแรงงาน หรือลูกจ้างชั่วคราว 

            กรณีที่ท่านผู้ประกันตนเป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดโควิด 19 ตัวอย่างเช่นถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว กิจการมรมาตรการเลิกจ้าง หรือโดนพักงาน กิจการลดเวลาการทำงาน ส่งผลให้ท่านมีรายได้ลดลง ท่านก้สามารถรับสิทธิในการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้เป็นระยะ 3 เดือน

ทั้งหมดนี้ถือเป็นเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งข้อปฏิบัติในการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั้น สิทธิประกันสังคมทางกองทุนประกันสังคม ท่านจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน การทำประกันสังคมนั้นถือเป็นการสร้างประกันในการดำรงชีวิตของผู้ที่มีรายได้ประจำเพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันในความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร ชราภาพ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตโดยที่ท่านสามารถได้รับสิทธิประกันสังคมทดแทนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ท่านควรรู้ ท่านควรติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ยังมีอีกลายคนที่ยังไม่ทราบว่าตนเองนั้นสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้างสิ่งที่ท่านควรรู้นั้นมีอีกมากมายเพื่อเป็นการไม่ลดลอนสิทธิของตัวท่านเอง ดังนั้นจึงเป็นการดีหากท่านเฝ้าติดตามข่าวอยางสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

Tag: สล็อต ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
social security
August 2, 2022

สิทธิประกันสังคม ปัจจุบันในประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน ถือเป็นก้าวแรกของกองทุนประกันสังคมไทยที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน สิทธิประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ เพื่อให้สมาชิกได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง และเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างทุกเดือน ในปี 2564 ทั่วโลกเจอศึกหนักจากโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด 19 นั้นมาพร้อมกับการระบาดที่เร็วและพบผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก ทำให้กองทุนประกันสังคมได้ตระหนักและต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเพื่อเยียวยาลูกจ้างที่ว่างงานให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ช่องทางเยียวยาจากสิทธิประกันสังคมช่วงโควิด เยียวยาประกันสังคม ประกันสังคทจ่ายชดเชยราได้ 50% ให้ ม.33 ในกรณีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมารตการรัฐ ในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยจะแบ่งเงินเยียวยาเป็น 2 แบบคือนอกจากลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาทจากรัฐแล้วประกันสังคมยังชดเชยได้ 50% ที่มาจากประกันสังคม สล็อตออนไลน์ 1) สำหรับเงินเยียวยา 2,500 บาทนั้นสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของผู้ประกันตนตามาตรา 33 อยู่แล้ว ส่วนช่องทางการรับเงินก้อนนี้ ลูกจ้างสามารถเช็คสิทธิให้ทำบัญชีพร้อมเพย์ โดยผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น 2) เงินชดเชยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ กิจการที่รัฐสั่งปิด ลูกจ้างที่เข้าข่ายนี้ก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมโดยตรง เงินจะถูกโอนผ่านบัญชีเงินเดือนขิงลูกจ้างโดยตรง   ประกันสังคมช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 800 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรียกว่า เงินสงเคราะห์บุตร โดยทางกองทุนประกันสังคมจะมอบเงินนี้ให้เด็กโดยเด็ก 1 […]

1 3 4 5
Relative keyword
ANIMAL RACING Bagua Bubble Beauty BUSHIDO BLADE CHISHEN RICHES CircusDozer Collagen Crazy FaFaFa Cryptomania Bingo DaddysVacation DancingFever dessert DiamondParty disney+ DrunkenJungle Epic Journey Fa Fa Fa Fishing War Gem Party God of Wealth Grand Wheel Guardians of Ice and Fire Hip Hop Panda Hood vs Wolf Hot Chilli HOT FRUITS Hyper Burst Imperial Palace Jade Charms Jungle Delight Lucky Ball Lucky Fortune Cat Lucky Goldbricks Lucky Halloween MonkeyThunderBolt Muay Thai Champion NEPTUNE TREASSURE Ninja Ways Nugget Hunters Ocean Fortune Octagon Gam 2 Persian Fortune pg999slot Phoenix Fire Power Reels Pirates Plenty Puss'n Boots Ra's Legend Roma SantaGifts Seven Wonder SevenSevenSeven Shanghai Beauty slotxo SpinStone Stroies Super Ace The Equalizer The Great Icescape The Greatest Train Robbery TikTok Treasure Mine Vampire's Charm XO888TH กล้วยบวชชี การบำรุงหน้า ขนมหวาน ขั้นตอนการบำรุงผิวหน้า ข้าวเหนียวมะม่วง ครีมบำรุง ครีมรักษาปัญหาผิว คอลลาเจน คาสิโนออนไลน์ 2022 ชุมชน สล็อต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด สล็อต xo ดิสนีย์ ดิสนีย์พลัส ตาราง ฟุตบอล ทดลอง สล็อต ทดลองเล่น ทาครีมบำรุง ทางเข้า slotxo น้ำแข็งละลาย บัวลอยไข่หวาน บาคาร่า บาคาร่าออนไลน์ ประกันสังคม พันธ์ปลาน้ำจืด ฟรีสปิน ฟุตบอล วัน นี้ ฟุตบอล โลก ฟุตบอล โลก 2022 ฟุตบอลโลก 2022 ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ฟุตบอลโลกล่าสุด ภาวะโลกร้อน มะขาม มะขามเปียก ลองเล่นสล็อต ลูกชุบ วิตามิน สมัครฟรี สล็อต สล็อต 888 สล็อต 888 คือ สล็อต Lucky Halloween สล็อต Ninja Ways สล็อต SantaGifts สล็อต ฟรี เครดิต สล็อต888 สล็อต888แตกง่าย สล็อตxo สล็อตฟรี สล็อตฟรี xo888th สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์ ทางเข้า slotxo สล็อตออนไลน์ เว็บตรง สล็อตออนไลน์ ใหม่ๆ สล็อตออนไลน์ผลไม้ สล็อตออนไลน์มือถือ สล็อตเว็บตรง หมุนสล็อตออนไลน์ หาเว็บสล็อต อันดับ ฟุตบอลโลก 2022 ล่าสุด อันดับฟุตบอลโลกล่าสุด อาหารเสริม เกม ออนไลน์ 2022 เกม ออนไลน์ เล่น ฟรี เกมนินจา เกมพนัน เกมพนันออนไลน์ เกมพนันเกมสล็อต เกมสล็อต Roma เกมสล็อตออนไลน์ เกมสล็อตแนววัฒนธรรม เกมออนไลน์ เกมออนไลน์ฟรี เกมเดิมพันออนไลน์ เครดิตฟรี เดิมพันแนววัฒนธรรม เทรนด์วิดีโอ เล่น สล็อต เล่น สล็อต ฟรี เล่นเกมสล็อต เว็บ สล็อต เว็บxo888th เว็บพนันออนไลน์ 888 แทงบอล แทงบอลออนไลน์ โฆษณา โปรโมชั่นเครดิตฟรี โลกร้อน ไอศกรีมกะทิมะพร้าว
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
social security
social security
social security
social securitysocial securitysocial securitysocial security
social securitysocial security
social security
Xo888th สุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เราพร้อมบริการเกมบาคาร่า ฝาก-ถอน โอนไว เว็บพนันออนไลน์ยอดนิยม สะดวกมั่นคงปลอดภัย เราคอยดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
เมนู XO888TH
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
Xo888th สุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เราพร้อมบริการเกมบาคาร่า ฝาก-ถอน โอนไว เว็บพนันออนไลน์ยอดนิยม สะดวกมั่นคงปลอดภัย เราคอยดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2020 © xo888th สล็อตออนไลน์ สล็อต ค่ายเกมสล็อต อันดับหนึ่ง