social security social security
social security social security
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
social security
#Relative Post โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิประกันสังคม

social security

สิทธิประกันสังคม

ปัจจุบันในประเทศไทยได้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน ถือเป็นก้าวแรกของกองทุนประกันสังคมไทยที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือลูกจ้างเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน สิทธิประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ เพื่อให้สมาชิกได้รับการรักษาพยาบาลและมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง และเงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกๆเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างทุกเดือน

ประกังสังคม

ขอบคุณรูปภาพจาก pexels

ในปี 2564 ทั่วโลกเจอศึกหนักจากโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด 19 นั้นมาพร้อมกับการระบาดที่เร็วและพบผู้ติดเชื้อมากกว่ารอบแรก ทำให้กองทุนประกันสังคมได้ตระหนักและต้องวางแผนเตรียมพร้อมรับมือเพื่อเยียวยาลูกจ้างที่ว่างงานให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

ช่องทางเยียวยาจากสิทธิประกันสังคมช่วงโควิด

เยียวยาประกันสังคม

ประกันสังคทจ่ายชดเชยราได้ 50% ให้ ม.33 ในกรณีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมารตการรัฐ ในการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยจะแบ่งเงินเยียวยาเป็น 2 แบบคือนอกจากลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา 2,500 บาทจากรัฐแล้วประกันสังคมยังชดเชยได้ 50% ที่มาจากประกันสังคม สล็อตออนไลน์

1) สำหรับเงินเยียวยา 2,500 บาทนั้นสำนักงานประกันสังคมมีฐานข้อมูลของผู้ประกันตนตามาตรา 33 อยู่แล้ว ส่วนช่องทางการรับเงินก้อนนี้ ลูกจ้างสามารถเช็คสิทธิให้ทำบัญชีพร้อมเพย์ โดยผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

2) เงินชดเชยหรือเงินทดแทนการขาดรายได้ ซึ่งในที่นี้ก็คือ กิจการที่รัฐสั่งปิด ลูกจ้างที่เข้าข่ายนี้ก็จะได้รับสิทธิประกันสังคมโดยตรง เงินจะถูกโอนผ่านบัญชีเงินเดือนขิงลูกจ้างโดยตรง

 

ประกันสังคมช่วยค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 800 บาท

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เรียกว่า เงินสงเคราะห์บุตร โดยทางกองทุนประกันสังคมจะมอบเงินนี้ให้เด็กโดยเด็ก 1 คนจะได้รับตั้งแต่เดือนที่เกิด ไปจนถึงอายุครบ 6 ปี เดือนละ 600 บาท แต่เดือนมกราคม จนถึง เดือนเมษายน 64 จะได้รับ 800 บาท ผู้ประกันตน 1 คนต่อบุตรตามกฎหมาย ไม่เกิน 3 คน ท่านสามรถติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้เพื่อใช้สิทธิประกันสังคมได้ จำนวนที่ได้รับต่อปี รวมคือ 3200 บาท

3) ประกันสังคมช่วยลดค่าคลอด 15,000 บาท

ลูกจ้างที่คลอดในปี 2564 นี้จะได้รับค่าคลอดจากสิทธิประกันสังคม เป็นจำนวน 15,000 บาท เป็นเวลา 90 วัน จะได้เฉพาะผู้ประกันตนหญิงที่หยุดงานเท่านั้นผู้ประกันตนชายไม่สามารถเบิกเงินจำนวนนี้ได้

4) ประกันสังคมช่วยฝากครรภ์ 1,500 บาท

ลูกจ้างที่ตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์เพื่อเช็คและตรวจสอบความแข็งแรงของเด็กในครรภ์ได้ตามสิทธิประกันสังคม ค่าฝากครรภ์เพิ่มอีก 500 บาทเป็น 1,500 บาทตลอดอายุครรภ์ ทั้งนี้ต้องยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมพร้อมเอกสารรับรองแพทย์และใบเสร็จยืนยันการฝากครรภ์ ได้ดังนี้

  1. อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 500 บาท
  2. อายุครรภ์ 12 - 20 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท
  3. อายุครรภ์ 20 - 28 สัปดาห์ จ่ายไม่เกิน 300 บาท
  4. อายุครรภ์ 28 - 32 สัปดาห์ จ่ายงไม่เกิน 200 บาท
  5. อายุครรภ์ 32 - 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายไม่เกิน 200 บาท

5) ลดเงินสมทบ 3 เดือน

ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันตนทั้งมาตรา 33 ลดเงินสมทบเหลือ 3% และมาตรา 39 ลดเหลือ 278 บาท

6) ถูกเลิกจ้างประกันสังคมจะจ่ายเท่าไหร่

ในกรณีที่ถูกลิกจ้าง ลูกจ้างจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของฐานเงินเดือนสูงสุด แต่แตกต่างจากการว่างงาน คือจะได้รับชดเชยต่อปีสูงสุด 45,000 บาท

 กรณีเสียชีวิต 

กรณีที่ผู้ประกันถึงแก่กรรมอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หรือสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนแล้วนั้นผู้ประกันจงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำก่อการร้ายประโยชน์ในการทดแทนค่าทำศพ 40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดงานศพ

สิทธิประกันสังคมของชาวต่างด้าว  

            สิทธิประกันสังคยังรับรองบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่อาศัยอยู่ที่ประเทศไทยหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าชาวต่างด้าว และสิทธิของคนต่างด้าวมีความแตกต่างกับสิทธิประกันสังคมของคนไทยทั่วไป

การยื่นทำประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว 

ท่านสามารถยื่นได้หลังจากเข้าทำงานโดยท่านจะต้องมีหลักฐานการทำงานภายใน 30 วัน ในกรณีนายจ้างยังไม่ขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมให้ท่านทำการยื่นที่ สปส.1-01  เมื่อนายจ้างต้องการจ่ายเงินประกันสังคมภายใน 15 ของเดือนถัดไป

สิทธิสำหรับแรงงาน หรือลูกจ้างชั่วคราว 

            กรณีที่ท่านผู้ประกันตนเป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคมแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อระบาดโควิด 19 ตัวอย่างเช่นถูกสั่งปิดกิจการชั่วคราว กิจการมรมาตรการเลิกจ้าง หรือโดนพักงาน กิจการลดเวลาการทำงาน ส่งผลให้ท่านมีรายได้ลดลง ท่านก้สามารถรับสิทธิในการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้เป็นระยะ 3 เดือน

ทั้งหมดนี้ถือเป็นเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนได้รับจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งข้อปฏิบัติในการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั้น สิทธิประกันสังคมทางกองทุนประกันสังคม ท่านจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน การทำประกันสังคมนั้นถือเป็นการสร้างประกันในการดำรงชีวิตของผู้ที่มีรายได้ประจำเพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันในความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร ชราภาพ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตโดยที่ท่านสามารถได้รับสิทธิประกันสังคมทดแทนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมที่ท่านควรรู้ ท่านควรติดตามข่าวสารอยู่เสมอ ยังมีอีกลายคนที่ยังไม่ทราบว่าตนเองนั้นสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้างสิ่งที่ท่านควรรู้นั้นมีอีกมากมายเพื่อเป็นการไม่ลดลอนสิทธิของตัวท่านเอง ดังนั้นจึงเป็นการดีหากท่านเฝ้าติดตามข่าวอยางสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

 

 

#TAG ที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
social security
#Relative Post ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
social security
social security
social security
social securitysocial securitysocial securitysocial security
social securitysocial security
social security
Xo888th สุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เราพร้อมบริการเกมบาคาร่า ฝาก-ถอน โอนไว เว็บพนันออนไลน์ยอดนิยม สะดวกมั่นคงปลอดภัย เราคอยดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
เมนู XO888TH
บทความและข่าวสาร
ช่องทางการติดต่อ
Xo888th สุดยอดเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย เราพร้อมบริการเกมบาคาร่า ฝาก-ถอน โอนไว เว็บพนันออนไลน์ยอดนิยม สะดวกมั่นคงปลอดภัย เราคอยดูแลท่านตลอด 24 ชั่วโมง
ช่องทางการติดต่อ
Copyright 2020 © xo888th สล็อตออนไลน์ สล็อต ค่ายเกมสล็อต อันดับหนึ่ง